DUYURULAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası(KVKY) uyarınca,“kimliğinizi belirleyen ya da belirlemeye yarayacak her türlü genel ve özelnitelikli bilgi” kişisel veri olarak yasal koruma altındadır. CEFIC (“Şirket) olarakkişisel verilerinizin güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu yaklaşımla,Şirket olarak başta çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız,danışmanlarımız olmak Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlükişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası(KVKY)’na uygunolarak işlenmesine, saklanmasına ve korunmasına önem vermekteyiz. “Kişiselverilerin işlenmesi”, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,sınıflandırılması gibi veriler üzerinde yapılabilecek her türlü işlemikapsamaktadır. “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklananamaç ve yöntemlerle 6698 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta öngörülen kural veilkeler göz önünde tutularak işlemekteyiz.

 
I- Kişisel Verilerin toplanıp, işlenmesindeki amacımız:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, otomatikya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket departmanları ve birimlerince,internet sitesi, sosyal medya araçları, mobil uygulamalar ve benzerivasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizile müşteri, çalışan, iş ortağı, danışman ya da başka sıfatlarla ilişkinizdevam ettiği sürece güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızıkullandığınızda, şirketimiz ile temas kurduğunuzda, ziyaret ettiğinizde veyainternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği her türlüorganizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiztarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliorganizasyon ve çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün vehizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göreözelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisiiçerisinde olan kişilerin fiziki, mekânsal, hukuki ve ticari güvenliğinintemini, şirketimize yönelik öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, şirketinpiyasa saygınlığının araştırılması amaçları ile işlenebilecektir. Ayrıcamevzuattan kaynaklanan hukuki ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insankaynaklarının yönetimi gibi nedenlerle de kişisel veriler işlenebilecektir.Özetlenen bu amaçlar doğrultusunda yapılacak bütün kişisel veri işlemeleriKişisel Veriler Yasası’nın 5 ve 6. Maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesindeve yasada öngörülen ilke, kural ve kısıtlamalara uygun olarak işlenecektir.  

II- İşlenen Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından Kimlere ve HangiAmaçla Aktarılabileceği:


Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün vehizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli organizasyon ve çalışmalarınyapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlereönerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerinfiziki, mekânsal, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimize yöneliköneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, şirketin piyasa saygınlığınınaraştırılması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirketyetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,Yasanın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları veamaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 
III- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaaçıklanan amaçlar doğrultusunda şirket faaliyetlerinin yasal çerçevedesürdürülebilmesi, geliştirilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşmelerden veyasalardan doğan ve 3. Şahıslara karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğrubir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmektedir. Bu hukuki sebepletoplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Yasası’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bumetinde belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

IV-Kişisel Verilerin Korunması Yasasına göre Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 
Kişiselveri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirmeaşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiztalebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin; 

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgitalep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerineuygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerinortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakları bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ileilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nunbelirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Talebinizi “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. AstoriaKuleleri No: 127 A Blok Kat: 10 Şişli- İstanbul” adresinekimliğinizi doğrulayan belgeler ile şahsen elden iletebileceğiniz gibi, noterkanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğeryöntemler ile gönderebilir yahut güvenli elektronik imzalı olarakiletebilirsiniz. Başvurunuza 30 günü geçmemek üzere en kısa zamanda cevapverilecektir.